• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego: www.sofia.sklep.pl
1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

4. Warunki korzystania ze sklepu internetowego

5. Warunki zawierania umów sprzedaży

6. Sposoby płatności

7. Koszt, termin i sposoby dostawy

8. Tryb postępowania reklamacyjnego, rękojmia i gwarancja

9. Prawo odstąpienia od umowy

10. Pliki „Cookies”

11. Opinie

12. Postanowienia końcowe___________________________________

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.sofia.sklep.pl prowadzony jest przez Zofię Gliszczyńską wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SOFIA Zofia Gliszczyńska z siedzibą w Sierakowice, ul. Wojska Polskiego 30, 83-340 Sierakowice, NIP: 5891981047, REGON: 302630405.

Sklep Internetowy www.sofia.sklep.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.sofia.sklep.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.sofia.sklep.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.sofia.sklep.pl/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.sofia.sklep.pl/ użyte są w celach informacyjnych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


2. DEFINICJE

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.sofia.sklep.pl umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.sofia.sklep.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://www.sofia.sklep.pl

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Zofia Gliszczyńska wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SOFIA Zofia Gliszczyńska z siedzibą w Sierakowice, ul. Wojska Polskiego 30, 83-340 Sierakowice, NIP: 5891981047, REGON: 302630405.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – komunikat widoczny po zalogowaniu do Konta Klienta oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego Zamówienia. Możliwe statusy: „anulowane”, „brak towaru”, „błąd w płatności”, „oczekiwanie na płatność”, „w trakcie realizacji”, „płatność otrzymana”, „wysłano”, „zwrot”, „kontakt z klientem”, „oczekiwanie na dostawę”.


3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,

prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,

bezpłatne udostępnianie informacji w formie Newslettera.

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.


4. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

Komputer z dostępem do Internetu.

Dostęp do poczty elektronicznej.

Przeglądarka internetowa.

Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1024×768 lub wyższa.

Konsument zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Konsument zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Konsument obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

Zamówienia można składać:

poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.sofia.sklep.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sofia.sklep.pl

telefonicznie pod numerem +48 697 004 902 (koszt połączenia według taryfy operatora)

Zawarcie Umowy Sprzedaży.

Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane najpóźniej następnego Dnia Roboczego.

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT w Formularzu Zamówienia należy zaznaczyć pole formy rozliczenia „Faktura VAT” i wypełnić wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia.

W przypadku niewykonania umowy przez Klienta (nieodebranie paczki pobraniowej, brak opłacenia zamówienia w terminie 24h od momentu wybrania sposobu płatności "przelew"), sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży oraz żądać od klienta zapłaty za towar, kosztów przesyłki w pierwszą stronę oraz kosztów przesyłki z powrotem do sprzedawcy(w przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej), jako wynagrodzenie za poniesione straty i naprawienie szkody z tytułu niewykonanej umowy. 


6. SPOSOBY PŁATNOŚCI


Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Blik
szybka płatność poprzez Przelewy24
szybka płatność poprzez Blue Media
płatność przy odbiorze
zwykły przelew
Paypal
Klarna
ApplePay
GogglePay
karty kredytowe
Raty
płatność 30 dni po z PayPo >>kliknij, by dowiedzieć się więcej<<Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. oraz Przelewy24


Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 24h od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami


7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej lub poczty.

Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

Czas kompletowania Produktu może trwać do 2 dni roboczych w przypadku produktów dostępnych na magazynie PHU SOFIA lub 4 dni robocze i powyżej dla produktów z zaznaczoną opcją dostępności: „Dostępność w ciągu 96h – przy założeniu, iż produkt jest dostępny u producenta”.

Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 2 Dni Roboczych.
Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

W przypadku niewykonania umowy przez Klienta (nieodebranie paczki pobraniowej, brak opłacenia zamówienia w terminie 24h od momentu wybrania sposobu płatności "przelew"), sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży oraz żądać od klienta zapłaty za towar, kosztów przesyłki w pierwszą stronę oraz kosztów przesyłki z powrotem do sprzedawcy(w przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej), jako wynagrodzenie za poniesione straty i naprawienie szkody z tytułu niewykonanej umowy. Klient, który nie odebrał przesyłki pobraniowej zostaje zablokowany na stronie sofia.sklep.pl bez możliwości robienia zamówień do momentu opłacenia kosztów przesyłki w pierwszą stronę oraz kosztów przesyłki z powrotem do sprzedawcy. Potwierdzenie wykonania opłaty za poniesione straty należy przesyłać na kontakt@sofia.sklep.pl


8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Rękojmia i gwarancja

1. SPRZEDAWCA PHU SOFIA ponosi odpowiedzialność, przewidzianą przez prawo, za zgodność świadczenia (na rzecz KLIENTA) z zawartą umową
2. SPRZEDAWCA PHU SOFIA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
3. SPRZEDAWCA PHU SOFIA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KLIENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KLIENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KLIENT wypełnił protokół reklamacyjny lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną kontakt@sofia.sklep.pl lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KLIENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
9. KLIENT może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
11. KLIENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KLIENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
13. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KLIENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KLIENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, wskazanym przez KLIENTA.
14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KLIENTOWI na własny koszt.


9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres PHU SOFIA, ul. Wojska Polskiego 30, 77-100 83-340 SIerakowice lub e-mail: reklamacje@sofia.sklep.pl lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.

W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zwracany Produkty należy dostarczyć na adres: PHU SOFIA, ul. Wojska Polskiego 30, 77-100 83-340 SIerakowice.

Sprzedawca dokona zwrotu, wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego produktu.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Termin trzydziestodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.


10. PLIKI „COOKIES”

Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy (Klienta). Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


13. OPINIE

Wszyscy odwiedzający naszą stronę mają możliwość wystawiania opinii na temat danych produktów. Opinie te, nie są weryfikowane, czy pochodzą od osób, które zakupiły dany produkt w naszym sklepie.12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.

Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.

Wszystkie postanowienia Regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Usługobiorcy, a nie ich ograniczenie lub wyłącznie. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawcą deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowa systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny